Hướng dẫn jQuery

jQuery là một Thư viện JavaScript.

jQuery đơn giản hóa đáng kể việc lập trình JavaScript.

jQuery rất dễ học.

Bắt đầu học jQuery ngay bây giờ »

Ví dụ trong mỗi chương

Với trình chỉnh sửa trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa mã và nhấp vào nút để xem kết quả.

Thí dụ

$(document).ready(function(){
  $("p").click(function(){
    $(this).hide();
  });
});

Nhấp vào nút "Hãy tự mình thử" để xem nó hoạt động như thế nào.


Bài tập jQuery

Kiểm tra bản thân với các bài tập

Bài tập:

Sử dụng bộ chọn chính xác để ẩn tất cả các phần tử <p>.

$("").hide();Ví dụ về jQuery

Tìm hiểu bằng các ví dụ! Tại W3Schools, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều ví dụ về jQuery để tự chỉnh sửa và kiểm tra.

Xem tất cả các ví dụ về jQuery

jQuery Quiz Test

Kiểm tra kỹ năng jQuery của bạn tại W3Schools!

Bắt đầu jQuery Quiz!

Tham chiếu jQuery

Tại W3Schools, bạn sẽ tìm thấy tài liệu tham khảo đầy đủ về tất cả các bộ chọn, phương thức, thuộc tính và sự kiện jQuery.

Tham chiếu jQuery