Hướng dẫn HTML

TRANG CHỦ HTML Giới thiệu HTML Trình chỉnh sửa HTML HTML cơ bản Phần tử HTML Thuộc tính HTML Tiêu đề HTML Đoạn văn HTML Kiểu HTML Định dạng HTML Trích dẫn HTML Nhận xét HTML Màu HTML HTML CSS Liên kết HTML Hình ảnh HTML HTML Favicon Bảng HTML Danh sách HTML Khối HTML & Nội tuyến Các lớp HTML Id HTML Khung nội tuyến HTML HTML JavaScript Đường dẫn tệp HTML Đầu HTML Bố cục HTML HTML đáp ứng Mã máy tính HTML Ngữ nghĩa HTML Hướng dẫn kiểu HTML Thực thể HTML Biểu tượng HTML Biểu tượng cảm xúc HTML Bộ mã HTML Mã hóa URL HTML HTML so với XHTML

Biểu mẫu HTML

Biểu mẫu HTML Thuộc tính biểu mẫu HTML Phần tử biểu mẫu HTML Các loại đầu vào HTML Thuộc tính đầu vào HTML Thuộc tính biểu mẫu nhập HTML

Đồ họa HTML

HTML Canvas HTML SVG

HTML Media

HTML Media Video HTML Âm thanh HTML Trình cắm HTML HTML YouTube

API HTML

Vị trí địa lý HTML Kéo / thả HTML Lưu trữ web HTML Nhân viên web HTML HTML SSE

Ví dụ HTML

Ví dụ HTML HTML Quiz Bài tập HTML Chứng chỉ HTML Tóm tắt HTML Khả năng truy cập HTML

Tham chiếu HTML

Danh sách thẻ HTML Thuộc tính HTML Thuộc tính toàn cầu HTML Hỗ trợ trình duyệt HTML Sự kiện HTML Màu HTML HTML Canvas HTML Audio / Video HTML Doctypes Bộ ký tự HTML Mã hóa URL HTML Mã HTML Lang Tin nhắn HTTP Phương thức HTTP Công cụ chuyển đổi PX sang EM Các phím tắt bàn phím

Phần tử mã máy tính HTML


HTML chứa một số phần tử để xác định đầu vào của người dùng và mã máy tính.


Thí dụ

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

HTML <kbd> để nhập bàn phím

Phần tử HTML <kbd>được sử dụng để xác định đầu vào bàn phím. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Thí dụ

Xác định một số văn bản làm bàn phím nhập trong tài liệu:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Kết quả:

Save the document by pressing Ctrl + S

HTML <samp> cho đầu ra chương trình

Phần tử HTML <samp>được sử dụng để xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Thí dụ

Xác định một số văn bản làm đầu ra mẫu từ chương trình máy tính trong tài liệu:

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

Kết quả:

Message from my computer:

File not found.
Press F1 to continueHTML <code> dành cho mã máy tính

Phần tử HTML <code>được sử dụng để xác định một đoạn mã máy tính. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Thí dụ

Xác định một số văn bản dưới dạng mã máy tính trong tài liệu:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Kết quả:

x = 5; y = 6; z = x + y;

Lưu ý rằng <code>phần tử không bảo toàn khoảng trắng thừa và dấu ngắt dòng.

Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt <code>phần tử bên trong một <pre>phần tử:

Thí dụ

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Kết quả:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <var> cho các biến

Phần tử HTML <var>được sử dụng để xác định một biến trong lập trình hoặc trong một biểu thức toán học. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thí dụ

Xác định một số văn bản dưới dạng các biến trong tài liệu:

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

Kết quả:

The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.

Tóm tắt chương

  • Phần <kbd>tử xác định đầu vào bàn phím
  • Phần <samp>tử xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
  • Phần <code>tử xác định một đoạn mã máy tính
  • Phần <var>tử xác định một biến trong lập trình hoặc trong một biểu thức toán học
  • Phần <pre>tử xác định văn bản được định dạng trước

Bài tập HTML

Kiểm tra bản thân với các bài tập

Bài tập:

Xác định văn bản "var person;" dưới dạng mã lập trình.

<p> Ví dụ về mã: là người;</p>


Phần tử mã máy tính HTML

Tag Description
<code> Defines programming code
<kbd> Defines keyboard input 
<samp> Defines computer output
<var> Defines a variable
<pre> Defines preformatted text

Để có danh sách đầy đủ tất cả các thẻ HTML có sẵn, hãy truy cập Tham khảo thẻ HTML của chúng tôi .